Правила внутрішнього розпорядку

(Додаток № 4 до Колективного договору від 19.01.2009 р.)

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Правила внутрішнього розпорядку ОНЮА (далі – Правила) – локальний нормативно-правовий акт ОНЮА, обов'язковий для науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників ОНЮА (далі – працівники), учнів, студентів, аспірантів, докторантів (далі – особи, які навчаються в ОНЮА), який затверджується Конференцією трудового колективу ОНЮА за поданням ректора і профспілкового комітету.

Дисципліна в ОНЮА базується на свідомому та сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою високоефективної праці.

 

РОЗДІЛ 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ОНЮА

 

1. Порядок прийому на роботу та звільнення працівників

1.1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору, а у випадках, передбачених законами України, контракту.

1.2. Науково-педагогічною та педагогічною діяльністю в ОНЮА можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідний рівень освіти, професійно-практичну підготовку.

1.3. На посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом, особи з високими моральними якостями, які мають повну вищу освіту, глибокі професійні знання, педагогічний досвід, практичну підготовку, наукові досягнення. На посади завідуючого кафедрою, професора, доцента можуть претендувати особи, які мають вчене звання і науковий ступінь. На посади старшого викладача, викладача та асистента можуть претендувати особи, які мають, як правило, науковий ступінь кандидата наук. Випускники магістратури, аспірантури та докторантури також обираються за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних працівників.

Порядок обрання науково-педагогічних працівників за конкурсом встановлений Положенням про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Одеської національної юридичної академії.

1.4. Педагогічні працівники, працівники адміністративно-господарського, інженерно-технічного, навчально-допоміжного складу приймаються на роботу за наказом ректора ОНЮА у відповідності до вимог КЗпП України.

1.5. Прийняття на роботу на посади науково-педагогічних працівників на умовах погодинної оплати та за сумісництвом відбувається без конкурсу за наказом ректора ОНЮА.

1.6. При укладанні трудового договору особа, яка поступає на роботу, надає до відділу кадрів ОНЮА:

-         трудову книжку (за винятком випадків, коли трудовий договір укладається вперше чи працівник поступає на роботу на умовах сумісництва);

-         паспорт;

-         при прийнятті на посади науково-педагогічних, педагогічних працівників – документи про освіту, науковий ступень, вчене звання;

-         при прийомі на роботу, яка потребує спеціальних знань, – диплом або інший документ про отриману освіту чи професійну підготовку;

-         військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України та інших військових формувань, – військовий квиток.

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством.

1.7. Прийняття на роботу оформлюється наказом ректора ОНЮА. З наказом працівник повинен бути ознайомлений під розписку. У наказі необхідно зазначити назву роботи (посади) згідно із Класифікатором професій та штатним розкладом і умови оплати праці.

1.8. При прийнятті працівника на роботу або при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу відділ кадрів ОНЮА та безпосередній керівник зобов'язані:

-         ознайомити працівника з дорученою роботою (посадовою інструкцією), науково-педагогічних та педагогічних працівників – з обсягом навчального навантаження, про що робиться відповідний запис в особистій картці працівника;

-         роз'яснити працівнику його права та обов'язки та проінформувати під розпис про умови праці;

-         ознайомити працівника зі Статутом ОНЮА, Правилами внутрішнього розпорядку ОНЮА, Колективним договором ОНЮА, іншими локальними нормативно-правовими актами, які мають відношення до трудових обов'язків працівника, про що робиться відповідний запис у особистій картці працівника;

-         проінструктувати працівника з питань техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, іншими правилами з охорони праці, а при прийомі на роботу з об'єктом підвищеної небезпеки провести навчання та атестацію з знання правил охорони праці.

1.9. На особу, яка поступає на роботу вперше, заповнюється трудова книжка не пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу.

1.10. При укладанні трудового договору угодою сторін може бути обумовлено випробування працівника з метою перевірки його відповідності роботі, яка йому доручається.

1.11. Термін випробування встановлюється у відповідності із КЗпП України. Випробування при прийомі на роботу не встановлюється для: науково-педагогічних та педагогічних працівників, які поступають на роботу при заміщенні посад за конкурсом; вагітних жінок; осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку; осіб, які закінчили навчальні заклади і вперше поступають на роботу з отриманої спеціальності; в інших випадках, передбачених законодавством України.

1.12. Звільнення штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи (навчального навантаження), штату може здійснюватись тільки після закінчення навчального року у відповідності з діючим законодавством України.

1.13. Припинення трудового договору оформлюється наказом ректора ОНЮА.

1.14. У день звільнення відділ кадрів ОНЮА повинен видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення, а бухгалтерія повинна провести з працівником кінцевий розрахунок. Записи про підстави звільнення у трудовій книжці здійснюються у відповідності з формулюваннями діючого законодавства та з посиланням на відповідну статтю, пункту закону. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від ОНЮА, провадиться в день звільнення.

1.15. Днем звільнення вважається останній день роботи. Працівник не пізніше цього дня здає до відділу кадрів ОНЮА обхідний лист.

 

2. Основні права та обов'язки працівників ОНЮА

2.1. Працівник ОНЮА має право на:

-         укладання, зміну та припинення трудового договору у порядку та на умовах, встановлених законодавством про працю України;

-         надання йому роботи, обумовленої трудовим договором;

-         робоче місце, яке відповідає умовам, передбаченим державними стандартами організації і безпеки праці;

-         своєчасну і у повному обсязі виплату заробітної плати у відповідності з кваліфікацією, складністю праці та якістю виконаної роботи;

-         відпочинок, який забезпечується встановленням тривалості робочого часу, скороченого робочого часу для науково-педагогічних та педагогічних працівників, наданням щотижневих вихідних днів, святкових, неробочих днів, щорічних відпусток;

-         повну об'єктивну інформацію про умови праці та вимоги охорони праці на робочому місті;

-         професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, в порядку, встановленому Кодексом законів про працю України та Статутом ОНЮА;

-         об'єднання, включаючи право на створення професійних спілок та вступу до них для захисту своїх трудових, виробничо-побутових, соціальних прав та законних інтересів;

-         участь в управлінні ОНЮА у формах, передбачених Кодексом законів про працю України, іншими законами України, Колективним договором, Статутом ОНЮА;

-         ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів та угод через своїх представників, а також на інформацію про виконання колективного договору, угод;

-         захист своїх трудових прав, свобод та законних інтересів всіма не забороненими законом способами;

-         вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів у порядку, встановленому Кодексом законів про працю України, іншими законами України;

-         оскарження наказів та розпоряджень ректора ОНЮА та уповноважених ним посадових осіб у встановленому законом порядку.

2.2. Крім загальних прав працівників, зазначених у пункті 2.1, науково-педагогічні та педагогічні працівники ОНЮА мають право:

-         на захист професійної честі та гідності;

-         пропонувати зміст навчальних курсів у відповідності з державними освітніми стандартами вищої освіти;

-         обирати методи та засоби навчання, що найбільш повно відповідають індивідуальним здібностям студентів, які навчаються та забезпечують високу якість навчального процесу в межах навчальних планів;

-         на проведення наукової роботи;

-         на індивідуальну педагогічну діяльність;

-         на організаційне та матеріально-технічне забезпечення професійної діяльності;

-         брати участь в обговоренні та вирішенні питань навчальної, творчої та наукової діяльності ОНЮА особисто або через обраних представників;

-         безкоштовно користуватись послугами бібліотеки, інформаційних фондів навчальних та наукових підрозділів ОНЮА;

-         інші права, передбачені законодавством про освіту.

2.3. Працівники ОНЮА зобов'язані:

-         дотримуватися Статуту ОНЮА та цих Правил;

-         дотримуватися дисципліни праці (своєчасно приходити на роботу, дотримуватися навчальної дисципліни, передбаченої розкладом занять, консультацій, заліків, екзаменів; використовувати робочий час продуктивно, своєчасно та у повному обсязі виконувати накази та розпорядження ректора ОНЮА; у випадках, встановлених розпорядженням ректора ОНЮА або керівника структурного підрозділу ОНЮА, дотримуватися форменого одягу);

-         забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;

-         сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, покладені на нього трудовим договором (контрактом);

-         вести себе гідно, поважати людську гідність студентів та інших працівників, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх посадові обов'язки;

-         систематично підвищувати професійну кваліфікацію;

-         виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

-         дбайливо ставитися, до майна ОНЮА, ефективно та за призначенням використовувати прилади, апаратуру, прибори, інструменти, книжковий фонд, інвентар і т.п.;

-         негайно повідомляти адміністрацію ОНЮА або безпосереднього керівника про виникнення ситуації, що загрожує життю та здоров'ю людей та охороні майна ОНЮА.

2.4. Крім загальних обов'язків, зазначених у п.2.3., науково-педагогічні та педагогічні працівники ОНЮА зобов'язані:

-         забезпечувати високу ефективність навчально-виховного процесу, розвивати в осіб, які навчаються в ОНЮА, самостійність, ініціативу, творчі здатності;

-         вести наукові дослідження та брати участь щодо втілення їх у життя;

-         постійно підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівень;

-         формувати в осіб, які навчаються в ОНЮА, у тому числі і особистим прикладом, професійні якості за обраною спеціальністю, громадянську позицію та високі моральні якості, здатність до праці та життя в умовах сучасної цивілізації та демократії, формувати повагу до правової держави та громадянського суспільства;

-         здійснювати керівництво науково-дослідною роботою осіб, які навчаються в ОНЮА;

-         поважати особисту гідність майбутніх спеціалістів, проявляти турботу про їх загальний, культурний та фізичний розвиток;

-         дотримуватися педагогічної етики та моралі;

-         захищати молодь від будь-яких форм фізичного чи психологічного насильства, попереджати вживання ними алкоголю, наркотиків та від інших шкідливих звичок;

-         гідно представляти ОНЮА в інших установах, організаціях і у неслужбовій обстановці, турбуватись про її авторитет.

2.5. Коло обов'язків, які виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначаються посадовими інструкціями та положеннями, які затверджені у встановленому порядку, а також кваліфікаційними довідниками посад службовців та тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт та професій працівників.

 

3. Основні права та обов'язки адміністрації ОНЮА

3.1.      Адміністрація ОНЮА має право:

-         приймати локальні нормативно-правові акти;

-         укладати, змінювати та розривати трудові договори (контракти) з працівниками в порядку та на умовах, встановлених Кодексом законів про працю України, іншими законами України;

-         вести колективні переговори та укладати колективні договори;

-         заохочувати працівників за сумлінну та ефективну працю;

-         вимагати від працівників виконання ними посадових обов'язків, додержання моральних та етичних норм, підтримання у колективі взаємної поваги; дбайливого ставлення до майна ОНЮА, додержання цих Правил;

-         притягувати працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності у порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України, іншими законами України, Статутом ОНЮА.

3.2. Адміністрація ОНЮА зобов'язана:

-         дотримуватись законів та інших нормативно-правових актів, умов Колективного договору, угод та трудових договорів;

-         правильно організовувати працю працівників, забезпечувати трудову та навчальну дисципліну, з повагою ставитися до потреб та вимог працівників, поліпшувати умови їх праці;

-         надавати працівникам роботу, обумовлену трудовим договором (контрактом);

-         вчасно доводити до науково-педагогічних та педагогічних працівників розклад занять та затверджувати на наступний навчальний рік індивідуальні, кафедральні та інші плани навчально-методичної та науково-дослідницької робіт;

-         забезпечувати своєчасне надання відпусток всім працівникам;

-         своєчасно забезпечувати працівників завданнями, надавати їм всі необхідні матеріали, обладнання, забезпечувати безпечні та здорові умови праці;

-         створювати умови для поліпшення підготовки спеціалістів з урахуванням потреб сучасного суспільства, науки та культури, перспектив їхнього розвитку та вченої організації праці;

-         організовувати вивчення та застосування передових методів навчання; підвищувати роль морального та матеріального стимулювання праці;

-         забезпечувати систематичне підвищення професійної кваліфікації працівників;

-         сприяти створенню в колективі ділової, творчої обстановки, всебічно підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників, у повній мірі використовувати суміщення професій (посад) та різні форми самодіяльності;

-         своєчасно розглядати критичні зауваження працівників, доповідати їм про вжиті заходи;

-         зміцнювати трудову та навчальну дисципліну;

-         забезпечувати безпеку праці та умови, які відповідають вимогам охорони та гігієни праці;

-         виплачувати працівникам у повному обсязі заробітну плату у строки, встановлені трудовим законодавством та Колективним договором;

-         вести колективні переговори, а також укладати колективний договір відповідно до чинного законодавства про працю;

-         надавати працівникам ОНЮА повну та достовірну інформацію, необхідну для укладання колективного договору, угоди та контролю за їх виконанням;

-         своєчасно виконувати приписи державних органів контролю та нагляду та нагляду за додержанням законодавства про працю, виплачувати штрафи, покладені за порушення законів, інших нормативно-правових актів про працю;

-         розглядати представлення виборного органу первинної профспілкової організації, інших обраних працівником представників при виявленні порушення законів та інших нормативно-правових актів про працю, вживати заходів щодо їх усунення та повідомляти про це вказаному органам або представникам працівників;

-         створювати умови, що забезпечують участь працівників в управлінні ОНЮА у формах, передбачених Кодексом законів про працю України, іншими законами України, Статутом ОНЮА, Колективним договором;

-         забезпечувати утримання приміщень, обладнання, опалення, освітлення, вентиляцію, створювати умови для зберігання верхнього одягу працівників ОНЮА;

-         уважно ставитися до потреб та запитів працівників, за наявністю коштів, поліпшувати їх житлово-побутові умови, надавати матеріальну допомогу працівникам, які потребують цього;

-         виконувати інші обов'язки, передбачені Кодексом законів про працю України, іншими законами України, Статутом ОНЮА, Колективним договором, цими Правилами, трудовими договорами (контрактами).

3.3. Адміністрація ОНЮА здійснює виконання своїх обов'язків у відповідних випадках сумісно або за погодженням з профкомом ОНЮА.

3.4. При укладенні трудового договору (контракту) Адміністрація ОНЮА доводить до відома працівника умови оплати праці, розмір та терміни виплати заробітної плати.

3.5. Про введення нових або зміну істотних умов праці, Адміністрація має повідомити працівників не пізніше, ніж за два місяці до їх введення.

3.6. При виплаті заробітної плати Адміністрація ОНЮА повинна повідомити працівника про:

-         загальну суму заробітної плати з розшифровкою по видам виплат;

-         розмір та підстави утримань із заробітної плати;

-         суму заробітної плати, що підлягає виплаті.

3.7.      На вимогу працівника, Адміністрація має видати йому довідку про його роботу в ОНЮА із зазначенням його спеціальності, кваліфікації, посади, терміну роботи та розміру заробітної плати.

 

 

4. Робочий час та його використання

4.1.      Робочий час – це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи або умов трудового договору повинен знаходитися на своєму робочому місці і виконувати свої трудові обов'язки.

Тривалість робочого часу для адміністративно-управлінського та адміністративно-господарчого персоналу складає 40 годин на тиждень.

4.2.      Для науково-педагогічних та педагогічних працівників встановлюється шестиденний робочий тиждень із скороченою тривалістю робочого часу – 36 годин на тиждень.

4.3. Режим робочого часу для науково-педагогічних та педагогічних працівників визначається розкладом занять.

4.4. В межах шестигодинного робочого дня науково-педагогічні та педагогічні працівники ОНЮА повинні вести всі види навчальної, навчально-методичної та наукової роботи, у відповідності з посадою, яку вони займають, затвердженим навчальним розкладом та навчальним планом.

4.5. Робота за сумісництвом повинна виконуватись у вільний від основної роботи час.

4.6. Контроль за дотриманням розкладу учбових занять та за виконанням індивідуальних планів учбово-методичних та науково-викладацької роботи здійснюється завідуючими кафедрами, навчальним відділом, деканами факультетів, директорами інститутів, керівниками центрів, першим проректором – проректором з навчальної роботи.

4.7. Тривалість робочого дня для працівників адміністративно-господарчого, інженерно-технічного, навчально-допоміжного та іншого персоналу складає 8 годин.

4.8. Час початку та кінця роботи та тривалість перерви для відпочинку і харчування встановлюються:

Адміністративно-управлінський склад:

-         початок робочого дня – 8 годин 30 хвилин,

-         кінець робочого дня – 17 годин 00 хвилин,

-         перерва для відпочинку і харчування з 13 годин 00 хвилин до 13 годин 30 хвилин.

Навчально-допоміжний персонал:

-         початок робочого дня – 8 годин 15 хвилин,

-         кінець робочого дня – 16 годин 45 хвилин,

-         перерва для відпочинку і харчування з 12 годин 45 хвилин до 13 годин 15 хвилин.

Перша зміна:

-         початок робочого дня – 8 годин 00 хвилин,

-         кінець робочого дня – 15 годин 30 хвилин,

-         перерва для відпочинку і харчування з 12 годин 30 хвилин до 13 годин 00 хвилин.

Друга зміна:

-         початок робочого дня – 11 годин 00 хвилин,

-         кінець робочого дня – 18 годин 30 хвилин,

-         перерва для відпочинку і харчування з 15 годин 00 хвилин до 15 годин 30 хвилин.

В період сесії робота працівників бібліотеки забезпечується позмінно з 8 годин 00 хвилин до 21 години 00 хвилин.

Сторожі, чергові гуртожитків та навчальних корпусів, оператори котелень працюють позмінно – 24 години через 3 доби.

Працівники Центру культури працюють у відповідності з розкладом заняття кружків, секцій, студій та календарним планом проведення культурних заходів.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників, крім науково-педагогічних та педагогічних працівників, скорочується на одну годину.

4.9. За згодою профкому Адміністрація ОНЮА, враховуючи специфіку роботи окремих категорій працівників, може встановлювати для них інший час початку та закінчення щоденної роботи.

4.10. Адміністрація ОНЮА зобов'язана організувати облік часу початку та закінчення роботи, а також вести облік часу, фактично відпрацьованого кожним працівником. Табель виходу на роботу підписується керівником відповідного структурного підрозділу та затверджується проректору у безпосередньому підпорядкуванні якого знаходиться відповідний структурний підрозділ.

4.11. Працівник, який з'явився на роботу у стані алкогольного, наркотичного чи іншого токсичного сп'яніння, відсторонюється від роботи.

4.12. Якщо працівник не з'явився на роботу, Адміністрація ОНЮА повинна вжити заходів щодо заміни його іншим працівником, а також з'ясувати причини відсутності працівника на роботі.

4.13. Надурочна робота працівників за ініціативою адміністрації ОНЮА, як правило, не допускається. Надурочна робота може застосовуватися лише у виняткових випадках, передбачених Кодексом законів про працю України.

4.14. Ненормований робочий день – особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Список професій і посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, міститься у додатку до Колективного договору ОНЮА.

4.15. Забороняється у робочий час відволікати працівників від їх безпосередніх обов'язків, відкликати чи знімати їх з роботи для участі у громадських заходах.

4.16. Працівники не мають права перебувати у приміщеннях ОНЮА без письмового дозволу ректора (проректорів) в неробочий час з причин, не пов'язаних з роботою, а також запрошувати туди сторонніх осіб.

 

5. Час відпочинку

5.1. Час відпочинку – це частина календарного періоду, протягом якого працівник згідно із законом повинен бути звільнений від виконання трудових обов'язків і яку він може використовувати на свій розсуд для задоволення своїх інтересів і відновлення працездатності.

5.2. Видами часу відпочинку є: перерви протягом робочого дня (перерва для відпочинку і харчування та інші), щоденний відпочинок, вихідні дні, святкові і неробочі дні, відпустки.

5.3. При п'ятиденному робочому тижні працівникам ОНЮА надаються два вихідних дні на тиждень: субота та неділя, при шестиденному робочому тижні – один вихідний день: неділя.

5.4. Робота у вихідні, святкові і неробочі дні, як правило, забороняється. Притягнення працівників до роботи у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється у випадках та порядку, який передбачений Кодексом законів про працю України.

5.5. Працівникам щорічно надаються відпустки зі збереженням посади та середнього заробітку.

5.6. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються ректором ОНЮА за погодженням з профкомом ОНЮА.

Адміністрація зобов'язана письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

 

6. Заохочення за сумлінну працю

6.1. Адміністрація ОНЮА заохочує працівників, які сумлінно виконують свої обов'язки.

6.2. За сумлінне виконання своїх трудових обов'язків, тривалу та бездоганну працю, за інші досягнення у праці застосовуються наступні види заохочення:

-         оголошення подяки;

-         преміювання;

-         нагородження цінним подарунком, почесними грамотами, знаками відзнаки;

-         нагородження грамотою пошани;

-         присвоєння почесних звань.

Заохочення застосовуються президентом або ректором ОНЮА разом або за погодженням з профкомом. Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення.

При застосуванні заохочення забезпечується сукупність заходів матеріального та морального стимулювання праці.

6.4. Працівникам, які успішно та сумлінно виконують свої посадові обов'язки, надаються у першу чергу переваги та пільги в галузі соціально- культурного та житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов і т.ін.). Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

За особливі трудові успіхи працівники представляються в органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадські установи до заохочення, нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками та до присвоєння почесних звань.

 

7. Стягнення за порушення дисципліни та порядок їх застосування

7.1. За порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання працівником покладених на нього трудових обов'язків, Адміністрація ОНЮА має право накладати дисциплінарні стягнення.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

-         догана;

-         звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення застосовується за підставами, передбаченими п.п.1, 3, 4, 7, 8 ст.40 КЗпП та п. 1 ст.41 КЗпП.

7.3. Дисциплінарне стягнення накладається наказом ректора ОНЮА чи уповноваженою ним особою.

7.4. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення адміністрація ОНЮА повинна зажадати від порушника трудової дисципліни пояснення у письмовій формі. Якщо працівник відмовляється надати пояснення, складається відповідний акт. Відмова працівника надати пояснення не є перешкодою для застосування до нього дисциплінарного стягнення.

7.5. Наказ ректора ОНЮА чи уповноваженої ним особи про застосування дисциплінарного стягнення оголошується працівнику під розписку протягом трьох днів з дня його видання. У випадку відмови працівника ознайомитися із зазначеним наказом під розписку, складається відповідний акт.

7.6. Працівник має право оскаржити дисциплінарне стягнення у порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.7. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

7.8. Ректор ОНЮА до закінчення одного року має право зняти дисциплінарне стягнення за власною ініціативою, на прохання самого працівника, за клопотанням трудового колективу підрозділу, де працює порушник трудової дисципліни.

 

 

8. Порядок у приміщеннях ОНЮА

8.1. Відповідальність за благоустрій у навчальних приміщеннях (наявність учбового обладнання, меблів, підтримання нормальної температури, освітлення і т. п.) несе проректор з адміністративно-господарчої роботи ОНЮА. Відповідальність за естетичне оформлення приміщень та території ОНЮА несе проректор з навчально-методичної та виховної роботи. Відповідальність за утримання у робочому стані обладнання у лабораторіях та кабінетах, за підготовку навчальних посібників до занять несуть лаборанти.

8.2. В приміщеннях ОНЮА забороняється:

-         знаходитись у неохайному вигляді, у верхньому одязі (головних уборах – для чоловіків);

-         бруднити, шуміти в коридорах під час проведення занять та палити, вживати алкогольні напої, наркотичні речовини, грати в азартні ігри, лихословити;

-         забруднювати, розклеювати об'яви у не відведених для цього місцях.

На території ОНЮА забороняється:

-         знаходитись у неохайному вигляді;

-         бруднити, палити у невідведених для цього місцях, вживати алкогольні напої, наркотичні речовини, грати в азартні ігри, лихословити;

-         забруднювати, розклеювати об'яви у не відведених для цього місцях.

8.3. Адміністрація ОНЮА зобов'язана забезпечити охорону будівель, обладнання, інвентарю та іншого майна, а також підтримання необхідного порядку у навчальних та допоміжних приміщеннях.

Охорона будівель, майна та відповідальність за їх протипожежний та санітарний стан покладається наказом ректора на відповідних адміністративно-господарчих працівників.

84. Ключі від приміщень навчальних корпусів, а також від аудиторій, лабораторій та кабінетів повинні знаходитись у чергового охоронця ОНЮА та коменданта відповідного корпусу і надаватись за списком, затвердженим проректором з адміністративно-господарчої роботи.

 

РОЗДІЛ 2. Правила внутрішнього розпорядку для учнів, студентів, аспірантів, докторантів ОНЮА

 

1. Права та обов'язки осіб, які навчаються в ОНЮА

1.1. Особи, які навчаються ОНЮА, мають право:

-         на вибір форм навчання;

-         на безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

-         на трудову діяльність у поза навчальний час;

-         на користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою ОНЮА;

-         участі у науково-дослідних конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

-         інші права, передбачені чинним законодавством про освіту.

1.2. Особи, які навчаються в ОНЮА, зобов'язані:

-         систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальнокультурний рівень;

-         відвідувати заняття та виконувати у встановлені строки усі види завдань, передбачені навчальними планами та програмами;

-         дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку ОНЮА;

-         знаходитись в охайному вигляді у приміщеннях ОНЮА

-         дотримуватися тиші у приміщеннях ОНЮА під час проведення занять;

-         дотримуватися чинного законодавства України, норм моралі та правил поведінки, Правил проживання у гуртожитках ОНЮА;

-         несуть інші обов'язки, передбачені чинним законодавством про освіту.

1.3.1. В приміщеннях ОНЮА особам, які навчаються, забороняється:

-         знаходитись у неохайному вигляді, у верхньому одязі (головних уборах – для чоловіків);

-         бруднити, шуміти в коридорах під час проведення занять та палити, вживати алкогольні напої, наркотичні речовини, грати в азартні ігри, лихословити;

-         забруднювати, розклеювати об'яви у не відведених для цього місцях.

На території ОНЮА особам, які навчаються, забороняється:

-         знаходитись у неохайному вигляді;

-         бруднити, палити у невідведених для цього місцях, вживати алкогольні напої, наркотичні речовини, грати в азартні ігри, лихословити;

-         забруднювати, розклеювати об'яви у не відведених для цього місцях.

1.3.2. Якщо студент не з'явився на заняттях з поважної причини, він повинен в перший день явки на заняття надати дані про причини пропуску занять. У випадку хвороби, особа, яка навчається, надає декану факультету (директору інституту) довідку встановленого зразка відповідної лікувальної установи.

1.3.3. Особи, які навчаються в ОНЮА, повинні дбайливо ставитися та не завдавати шкоди майну ОНЮА.

1.3.4. Особи, які навчаються в ОНЮА, та проживають у гуртожитках, повинні дотримуватися Правил проживання у гуртожитках ОНЮА.

1.3.5. Особи, які навчаються в ОНЮА, повинні гідно представляти ОНЮА в інших установах, організаціях, турбуватися про її авторитет.

1.3.6. Особи, які навчаються в ОНЮА повинні вести себе гідно та поважати людську гідність, утримуватися від дій, що заважають іншим учасникам навчального процесу.

1.3.7. Особи, які навчаються в ОНЮА, повинні виконувати вимоги з техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки, що діють в ОНЮА.

1.3.8. Особи, які навчаються в ОНЮА повинні бути дисциплінованими, охайними ОНЮА та вести себе гідно як у приміщеннях на території ОНЮА, так і у громадських місцях.

 

2. Заохочення за успіхи в навчанні

2.1. Адміністрація ОНЮА заохочує осіб, які навчаються в ОНЮА.

2.2. За успіхи у навчанні, участі в наукових дослідженнях, олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях, художній самодіяльності, громадській роботі та інш. застосовуються такі види заохочень:

-         оголошення подяки;

-         преміювання

-         нагородження цінним подарунком, почесними грамотами, знаками відзнаками.

Заохочення оголошуються наказом чи розпорядженням ректора ОНЮА в урочистій обстановці і заносяться до особової справи особи, яка навчається в ОНЮА.

2.3. За особливі успіхи у навчанні та громадській діяльності кандидатури осіб, які навчаються в ОНЮА, подаються в органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадські установи для нагородження почесними грамотами.

 

3. Стягнення за порушення навчальної дисципліни та порядок їх застосування

3.1. За порушення навчальної дисципліни, тобто невиконання вимог навчального плану, Правил внутрішнього розпорядку ОНЮА, Правил проживання у гуртожитках ОНЮА, пропуск без поважних причин понад 50 годин навчальних занять, академічну заборгованість до осіб, які навчаються в ОНЮА, можуть застосовуватися наступні заходи дисциплінарного стягнення:

-         попередження;

-         догана;

-         відрахування з контингенту осіб, які навчаються в ОНЮА.

3.2. Такі дисциплінарні стягнення як догана, відрахування з контингенту осіб, які навчаються в ОНЮА, застосовуються ректором ОНЮА або уповноваженою ним особою.

3.3. Керівником відповідного структурного підрозділу (деканом, директором інституту) застосовується попередження.

3.4. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення керівник відповідного підрозділу, як правило, повинен зажадати від порушника навчальної дисципліни пояснення у письмовій формі.

3.5. Відмова особи, яка навчається надати пояснення не є перешкодою для застосування до неї дисциплінарного стягнення.

Правила внутрішнього розпорядку Одеської національної юридичної академії затверджені Конференцією трудового колективу ОНЮА (Протокол № 1 від 19.01.2009р.)

 

Ректор                                                                                    В.В. Завальнюк

 

Голова профкому                                                       М.І. Пашковський

Comments